• BIST 94.211
  • Altın 252,997
  • Dolar 5,8509
  • Euro 6,5569
  • Bilecik 21 °C

4 ADET CR CİHAZI VE 1 ADET RÖNTGEN CİHAZI ALIMI BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

4 ADET CR CİHAZI VE 1 ADET RÖNTGEN CİHAZI ALIMI BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

4 Adet CR Cihazı ve 1 Adet Röntgen Cihazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/352627
1-İdarenin
a) Adresi :BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ERTUĞRULGAZİ MH.TARLABAŞI SK 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası:2282122030 - 2282120007
c) Elektronik Posta Adresi :hsm11.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi,Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi,, Verem Savaş Dispanseri için 1'er adet CR cihazı ve İnhisar İlçe devlet Hastanesi için 1 adet CR cihazı ile 1 adet
Röntgen Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Gölpazarı, Yenipazar, İnhisar İlçe Devlet Hastaneleri ve Verem Savaş Dispanseri
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın tüm kalemler için teslim süresi 60(Altmış) gün olup bu süre içerisinde cihazların teslimatı yapılacak olup, çalışır vaziyette olacaklardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :14.08.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazların garanti süresi 2 yıl olacaktır. Garanti süresi cihazın muayene tarihi itibari ile başlayacaktır.Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yedek parça, kalibrasyon, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak olan yedek parçalar 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içerisinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.
4.3.4.
4.3.4.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler için; 1-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı, 2-Teklif edilen cihaz/ ürün veya sisteme ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı, 3-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
4.3.4.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesini (aslını veya noter onaylı suretini), Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin "TS EN ISO/IEC 17020" çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından yapıldığının gösterir belgeyi (aslını veya noter onaylı suretini) sunacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Demo: Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu; teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla istekli firmalardan demonstrasyon talebinde bulunabilir, firmalar hibir ücret talebinde bulunmadan kurumun belirlediği tarih ve yerde demonstrasyon işlemini gerçekleştirecektir. Demo sonucu ilgili CİHAZIN TEKNİK ŞARTNAME VE TIBBİ CİHAZ ALIMINA İLİŞKİN GENEL TEKNİK ŞARTNAME maddelerini karşılamadığı veya uygun olmadığı belirlendiği takdirde istekli firmanın o kalem için vermiş olduğu
teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firma idarenin demo talebini süresi içinde yerine getirmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Cihaz ile ilgili tüm teknik dokümanlar orijinal olarak teklifle birlikte verilecektir. Verilen dokümanların dili Türkçe olmalıdır. Türkçe olmayan dokümanlar, yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak orjinalleri ile verilmelidir. Teknik şartname maddeleri; Katalog üzerinde, teknik dokümanlarda veya ihale dosyasında sunulan diğer klavuz vb. dokumanlar üzerinde işaretlenecektir veya teknikşartnameye uygunluk belgesini idareye teklif dosyasında verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan tıbbi cihaz alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN 323)

Bu haber toplam 964 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29