2017 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2017 Yılı Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2016/488722

1-İdarenin

a) Adresi :GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282141051 - 2282141682

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Motorin, Kurşunsuz Benzin pompadan kurum araç depolarına peyderpey teslim

edilecektir. Jeneratör için Motorin; Rektörlük için Gülümbe Kampüsündeki

jeneratör tanklarına, Osmaneli MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO, Bozüyük MYO

ve Pazaryeri MYO için ise yılda en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere (ihtiyaç ol

ması halinde), idarenin siparişi doğrultusunda söz konusu ilçelerdeki jeneratör

tanklarına ve diğer ürünler idarenin belirleyeceği depolara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :Yüklenici, malzemenin teslimini idarenin ihtiyaçları doğrultusunda 31/12/2017

tarihine kadar peyderpey yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :30.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş

ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu

gösteren belge,

b) İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise; İstekliye ait bayisi olduğu 'Akaryakıt ve

Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ndan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama

Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısını ve Bayilik sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar

geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi, İstasyon Bilecik Belediye sınırları içinde olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosu adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü. Strateji ve

geliştirme Daire Başkanlığı. T.C. Ziraat Bankası. İban: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesaba yatırmak

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve

adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına

veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü

içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde

sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi

Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BN 534)

Bu haber toplam 1848 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.