2020 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/617878
1-İdarenin
a) Adresi : GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282141051 - 2282141682
c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@bilecik.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım (8 Kalem) Akaryakıt Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin, Kurşunsuz Benzin pompadan kurum araç depolarına peyderpey teslim
edilecektir. Jeneratör için Motorin; Rektörlük için Gülümbe Kampüsündeki jeneratör
tanklarına, Osmaneli MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO, Bozüyük MYO ve
Pazaryeri MYO için ise yılda en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere (ihtiyaç olması
halinde), idarenin siparişi doğrultusunda söz konusu ilçelerdeki jeneratör tanklarına
ve diğer ürünler sözleşme imzalanmasına mütakip verilecek sipariş doğrultusunda
idarenin belirleyeceği depolara teslim edilecektir. 2.Kısım Madeni Yağ ve Antifriz
sipariş doğrultusunda tek seferde Üniversitemiz depolarına tek seferde teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, malzemenin teslimini 1. Kısım için idarenin ihtiyaçları doğrultusunda
31/12/2020 tarihine kadar peyderpey yapacaktır. 2. Kısım için sözleşme
imzalandıktan sonra verilecek olan sipariş doğrultusunda idarenin belirleyeceği
depolara teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş
ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu
gösteren belge,
b) İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise; İstekliye ait bayisi olduğu 'Akaryakıt ve
Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ndan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama
Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısını ve Bayilik sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi, İstasyon Bilecik Belediye sınırları içinde olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin YAĞ VE ANTİFRİZ kısmında
%15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN 393)


Bu haber toplam 2336 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.