79 KALEM SÜTUR ALIMI BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

79 KALEM SÜTUR ALIMI BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

79 KALEM SÜTUR ALIMI
BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

79 Kalem Sütur Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  :2016/179251
1-İdarenin
a) Adresi :ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası  :2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi  :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :79 Kalem Sütur Alımı                                                        
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Genel Sekreterliğimize bağlı; Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Osmaneli MSÇ Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi Depolarına hastanelerin ve idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri ihale dokümanında yer alan her malzeme için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen hastanelere teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi) bulunan miktarlar kadar teslimat yapacaklardır. İdarelerin yüklenicilere yapacağı yazılı veya sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde mallar ilgili idarelere teslim edilecektir. Yükleniciler faturalarını malları teslim ettikleri hastaneler ve idare adına düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen idarece yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri :Mallar peyder pey şeklinde teslim edilecek olup hastaneler ve idareler tarafından yazılı veya sözlü olarak sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde sipariş miktarı kadar siparişi veren kuruma teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ertuğrulgazi Mh. Eser Sk. No:Bila / BİLECİK
b) Tarihi ve saati  :17.06.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilecek ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB’a kayıtları, SUT Kodları ve Ürünlerin Yerli Malı olduğuna dair düzenlenen form teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatinden önce Mali Hizmetler Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun göz önünde bulundurularak önceden yapılması gerekmektedir.) Numuneler tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya ambalajlanarak, üzerine malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adını içerecek şeklilde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek numuneler ile üzerinde firma adı ve kalem sıra numarası belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartanmede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanaklaştırılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan tıbbi  malzeme alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ertuğrulgazi Mh. Eser Sk. No:Bila / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                          

  (BN 208)

Bu haber toplam 2012 defa okunmuştur