AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN11 AYLIK 5 KISIMLI GIDA MALZEMESİ ALIMIYETİŞTİRME YURDU

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 11 Aylık 5 Kısımlı Gıda Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/10440

1-İdarenin

a) Adresi :İSMET PAŞA MH. SELÖZ CD. YURT SOKAK 8 11100 BİLECİK MERKEZ /BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282123611 - 2282121135

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 212 Kalem: Şarküteri, Yaş Meyve Sebze, Balık ve Balık Ürünleri, Kuru Gıda ve Unlun Mamulleri Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Bilecik Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

c) Teslim tarihi :a- Mal teslimi; 01/02/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında, idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin gıda ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda; idarelerin teknik şartnamesinde belirttiği teslim etme ve teslim alma şartlarına uygun olarak alınacaktır. b- Yüklenici firma Kuruluşun talep ettiği tür ve miktardaki malları hafta içi ve mesai saatleri dahilinde Kuruluş yiyecek ambarına teslim edecektir.

c- Teslimat ile ilgili tüm nakliye ve işçilik giderleri yüklenici ye aittir d- Teslim esnasında kuruluş muayene ve kabul komisyonu üyeleri ile yüklenici firmanın yetkili bir temsilcisi hazır bulunacaktır.

e- İdarenin talep etmesi durumunda tartı işlemleri ve tahlil veya analiz vs. masraflar yükleniciye aittir.

f- Ambalajlı mallardan son kullanma tarihinden önce bozulan mallar yenisi ile değiştirilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :İsmet Paşa Mh. Selöz Cd. Yurt Sk. No:2 Merkez / BİLECİK

b) Tarihi ve saati :26.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsmet Paşa Mh. Selöz Cd. Yurt Sk. No:2 Merkez / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.(BN 11)

Bu haber toplam 1749 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.