• BIST 101.930
  • Altın 272,739
  • Dolar 5,6655
  • Euro 6,2669
  • Bilecik 24 °C

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MOTORİN(DİĞER) VE MADENİ YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/604003
1-İdarenin
a) Adresi :Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No:12 MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :0 228 223 33 11 - 0228 212 99 00
c) Elektronik Posta Adresi :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :MOTORİN(DİĞER) = 630.000-LİTRE ve MADENİ YAĞ = 4.500- KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(Gülümbe Köyü Kurtuluş Mah. Karçal Mevkii 4009 Sok. No: 12 Merkez/BİLECİK)
c) Teslim tarihi :MOTORİN(DİĞER): Sözleşme imzalandığı tarihten
itibaren 15/12/2019 tarihinden önce on bir(11) ay içinde teslim edilecektir. MADENİ YAĞLAR: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren otuz(30) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenina) Yapılacağı yer :BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak No: 12 Merkez/BİLECİK)
b) Tarihi ve saati :24.12.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:a) İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ya da “Bayisi” ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış, sözleşme bitimine kadar geçerlilik süresinin devam edeceği “Bayilik Lisansı veya Dağıtıcı Lisansı Belgesi ve Sözleşmesinin” aslı ya da noter onaylı sureti verilecektir.
b) Bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış ve sözleşme süresi bitimine kadar geçerlilik süresi dolmamış, yetkili bayi olduğunu kanıtlayan “ Bayilik Belgesi ve Sözleşmenin” aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın
tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi,(Yukarıda istenilen belgelerden
birinin verilmesi yeterlidir.)
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Madeni Yağlar “Ürün Onay Belgeli” olacaktır. İstekliler “Ürün Onay Belgelerini” teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
a) İstekliler; teklif edecekleri "Madeni Yağların ve Antifrizin" teknik özelliklerini içeren tipik özellikler, performans ve onaylarını kapsayan okümanları/katalogları Sözleşme imzalanmadan önce İdareye vereceklerdir.b) İstekliler, teklif edecekleri "Motorin(Diğer) ve Muhtelif Madeni Yağların" markasını, ismini, ambalaj şeklini ve ağırlıklarını gösteren teknik şartname ekinde yer alan "Ürün Bilgi Formunu" doldurarak (kaşeleyip imzalayarak) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Benzer iş olarak, her türlü Akaryakıt Ürünleri ve/veya Madeni Yağ satışı konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dekontun açıklama kısmında ( "İhale Kayıt Numarası", "İşin Adı" ve "İhale Dokümanı Satış Bedeli" ibaresinin belirtilmesi kaydıyla) Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün banka
hesabına(BİLECİK ZİRAAT BANKASI) TR 210001000118387963525001 yatırıldıktan sonra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN 426)

Bu haber toplam 1482 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29