ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Başkanlığımız Bünyesinde Bulunan Makam ve Müdürlük Hizmetlerinin Yürütülebilmesi Amacıyla Çeşitli
Tipte Sürücüsüz Toplam 18 Adet Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/533887
1-İdarenin
a)Adresi : Istıklal Mahallesı Ertugrulgazı Caddesı 7 11100 Bilecik Merkez/Bilecik
b)Telefon ve faks numarası : 2282123252 - 2282121802
c) Elektronik Posta Adresi : fen@bilecik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediye Başkanlığımız Bünyesinde Bulunan Makam ve Müdürlük Hizmetlerinin
Yürütülebilmesi Amacıyla Çeşitli Tipte Sürücüsüz Toplam 18 Adet Araç Kiralama
Hizmet Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 11130 Merkez/Bilecik
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/Bilecik
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının
Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmügereğince istekliler; Ulaştırma Bakanlığından alınmış ihale başlangıç ve bitiş
tarihleri itibariyle geçerliliği devam eden K1, söz konusu belgenin aslını, noter veya idarece görülmüş örneğini teklif
dosyaları içerisinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka
referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam
aktif) en az 0,15 olması,c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla
ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az
(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,b)Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını
gösteren belgeler,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,
hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar,
son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde araç veya araç vasıtasıyla hizmet işi yapmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajıuygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Büroİstiklal
Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, herbir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.12.Konsorsiyum olarak
ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince
istekliler; Ulaştırma Bakanlığından alınmış ihale başlangıç ve bitiş tarihleri itibariyle geçerliliği devam eden
K1, söz konusu belgenin aslını, noter veya idarece görülmüş örneğini teklif dosyaları içerisinde sunacaklardır.
(BN 372)


Bu haber toplam 4146 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.