BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU

T.C.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez) de bulunan aşağıda açık adresi ve bilgileri verilen muhtelif taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale yeri ve süresi aşağıda belirtildiği şekilde ihale edilerek satışı yapılacaktır.

1-) İhaleye çıkarılacak taşınmazın bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

SIRA NO

TAŞINMAZIN ADRESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

SATIŞ

BEDELİ

GEÇİCİ TEMNİNAT

BEDELİ

İHALE

TARİH

VE SAATİ

1

Bilecik İli, Merkez İlçe İstiklal Mah. Hükümet Cad No:4

89 Ada 15 Parsel Merkez/Bilecik

7632,84 m2 (Natamam işyeri)

89/15

220.000.000,00 TL + KDV

6.600.000,00 TL

30/05/2024

14:30

2-) İhale 30/05/2024 Perşembe günü saat 14:30 da yukarıda belirtilen saatlerde Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-) İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 1 sıra nolu taşınmaz için 5.000,00- TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

4-) İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

5-) İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Buna göre,

Gerçek Kişiler İçin;

a) Nüfus Cüzdan Sureti,

b) Tebligat için adres beyanı, (EK-1)

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, geçici teminatlar Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır,

f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,

g) (EK-2) ‘de yer alan İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır,

h) (Ek-3) de sunulan ilgili AVM’ye ait projeye uygun olarak tamamlamayı kabul ve taahhüt ettiğini gösterir taahhütname teklif zarfı içine konulacaktır.

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak ;

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (EK-2)

e) Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde

a) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 5. maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a), (b), (c), (d),(e),(f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-) İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 30/05/2024 Saat: 12:00'a kadar T.C. Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Merkez/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Sıra alındısı karşılığı teslim edilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
8-) Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saati esastır.

9-) İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02033546