BİLECİK BELEDİYESİ ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIM İHALESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIM İŞİ
BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/779099
1-İdarenin
a) Adı:BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:İSTİKLAL MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ 7 11130 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası:4448858 - 0228 212 18 02
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Tek Zamanlı Tek Terimli Kamu/Özel/Diğer AG 30kW/h Üstü 1.413.475,82 KW/h 2 Tek Zamanlı Tek Terimli Kamu/Özel/Diğer AG 30kW/h Altı 253.727,26 KW/h 3 Tek Zamanlı Tek Terimli Kamu/Özel/Diğer OG 2.069.532,81 KW/h 4 Tek Zamanlı Tek Terimli Mesken AG 2.400,65 KW/h
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BİLECİK BELEDİYESİ AİT HİZMET BİNALARI VE İDAREYE AİT DİĞER TESİSLER
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin yazılı onayı sonrasında mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasını takip eden ayın ilk günü işe başlama tarihidir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):BİLECİK BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ LİSANSI VEYA ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI VEYA OSB ÜRETİM LİSANSI VEYA OTOPRDÜKTÖR LİSANSI VEYA PARAKENDE SATIŞ LİSANSI VEYA ELEKTRİK İLETİM LİSANSI VEYA ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI VEYA OTOPRODÜKTOR GRUBU LİSANSI

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ İŞLERİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047574