Bilecik Belediyesi İnsektisit Mal Alımı Yapacak

BİLECİK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE HAŞERE (SİVRİSİNEK, KARASİNEK, BİT, HAMAMBÖCEĞİ, PİRE, TAHTAKURUSU, KENE VB) MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT MAL ALIMI İŞİDİR
BİLECİK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde haşere (sivrisinek, karasinek, bit, hamamböceği, pire, tahtakurusu, kene vb) mücadelesi için insektisit mal alımı işidir mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/641307
1-İdarenin
a) Adı:BİLECİK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Bulvarı 7 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası:2282121168 - 2282121802
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde haşere (sivrisinek, karasinek, bit, hamamböceği, pire, tahtakurusu, kene vb) mücadelesi için insektisit mal alımı işidir
b) Niteliği, türü ve miktarı:9 Kalem Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde haşere (sivrisinek, karasinek, bit, hamamböceği, pire, tahtakurusu, kene vb.) mücadelesi için insektisit mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bilecik Merkez İlçe
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde alım konusu tüm miktar teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten (1) bir gün sonra işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.06.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/Bilecik


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
  • Biyosidal Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı
  • Biyosidal ürün etiketi
  • Biyosidal Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı
  • DSÖ tarafından verilmiş Yeterlilik Belgesi
  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
  • Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Tablosu


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02033436