BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 425000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 425000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 425000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ
BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 425000 kWh Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2016/173724
1-İdarenin
a) Adresi :BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ERTUĞRULGAZİ MH.TARLABAŞI SK 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282122030 - 2282120007
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:01.07.2016 - 30.06.2017 Tarihleri Arası Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 425.000 kWh Elektrik Enerjisi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ SÖĞÜT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AÇSAP MERKEZ TABİPLİĞİ ? HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI BULAŞICI OLMAYAN HAST.PROG.VE KANSER ŞB MÜDÜRLÜĞÜ PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BOZÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YENİ PAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip 01.07.2016 tarihinde başlar ve bitiş tarihi olan 30/06/2017 saat:24:00`e kadar her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati   :31.05.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi, İdareye Elektrik Enerjisi Satma Yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisansın (Üretim Lisansı, Otoprodoktör Lisansı, Otoprodoktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Parekende Satış Lisansı) Noter tasdikli sureti veya aslının idarece görüldükten sonra "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" vb. şerhi olan suretleri teklif ile birlikte sunulacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                   

(BN 188)

Bu haber toplam 1832 defa okunmuştur