BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ PROĞRAMINDA BULUNAN BOZÜYÜK,BİLECİK,SÖĞÜT,GÖLPAZARI VE OSMANELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE BULUNAN MUHTELİF ORMAN YANGIN EMNİYET YOLLARININ ONARIM VE BAKIMIN YAPTIRILMASI HİZMET

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ PROĞRAMINDA BULUNAN BOZÜYÜK,BİLECİK,SÖĞÜT,GÖLPAZARI VE OSMANELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE BULUNAN MUHTELİF ORMAN YANGIN EMNİYET YOLLARININ ONARIM VE BAKIMIN YAPTIRILMASI HİZMET

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ PROĞRAMINDA BULUNAN BOZÜYÜK,BİLECİK,SÖĞÜT,GÖLPAZARI VE OSMANELİ ORMAN İŞLETME
ŞEFLİKLERİNDE BULUNAN MUHTELİF ORMAN YANGIN EMNİYET YOLLARININ ONARIM VE BAKIMIN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü 2016 yılı iş Proğramında bulunan Bozüyük,Bilecik,Söğüt,Gölpazarı ve Osmaneli Orman İşletme Şefliklerinde bulunan Muhtelif Orman Yangın Emniyet Yollarının Onarım ve Bakımın Yaptırılması hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  :2016/159320
1-İdarenin
a) Adresi:ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:4 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282121137 - 2282121291
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :Meyili %20 den az, -Meyili %21-40 ve Meyili % 41-60 olan Örtü Yoğunluğunun % 60 kadar olduğu sahalarda greyder bıçağı ile ot ve sürgünlerin yüzeyden temizlenmesi ve tesviye yapılması…87+4+4=Toplam 95 ha 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  :Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Osmaneli, Gölpazarı, Söğüt, Bilecik ve 
Bozüyük İşlt.şeflikleri 
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mah.Ertuğrulgazi Cad.No:4 Bilecik
b) Tarihi ve saati :16.05.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mah.Ertuğrulgazi Cad.No:4 Bilecik adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mah.Ertuğrulgazi Cad.No:4 Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmış beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                 

(BN 167)

Bu haber toplam 2897 defa okunmuştur