BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

T.C.
BİLECİK İLİ
BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesinde bulunan 1 – 3 ve 4 no’lu ATM kurulum yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
İhale dokümanı Çarşı Mahallesi, Ürgenpaşa Caddesi No:1 Bozüyük/BİLECİK adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı aynı adresten 500,00 TL. (KDV dahil) karşılığında satın alınabilir.
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale, Bozüyük Belediyesi Belediye Binası Encümen Toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda 12.06.2024 Çarşamba günü saat 10:30’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.
4- Muhammen bedeli (KDV Hariç) ve geçici teminat miktarı:
1 – 3 ve 4 no’lu ATM kurulum kabinlerinin her biri için aylık muhammen kira bedeli 6.000,00 TLdir. 3(Üç) yıllık muhammen kira bedelli 262.080,00 TL’ olup, geçici teminat tutarları ise 3(Üç) yıllık toplam muhammen bedelin % 3’ü olan 7.862,40TL’ dır.
5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
5/1- Kimlik Fotokopisi.
5/2- Belediye veznesinden alınmış geçici teminatın yatırıldığına ilişkin teminat makbuzu veya teminat mektubu.
5/3- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Tahsil Şefliğinden alınacak yazı.
5/4- İmzalı İhale şartnamesi.
5/5- İdari şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzu.
5/6-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi.
5/7- Tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesi veya bu hususları içeren belge.
6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


#ilangovtr BASIN NO: ILN02038801