GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ  BİLECİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ BİLECİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ

BİLECİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Maddesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2016/491180

1-İdarenin

a) Adresi :BESIKTAS MAHALLESI NECATI ÖNEN CADDESI 50 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282120315 - 2282120397

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :1. Grup 7(Yedi) Kalem Et ve Et Ürünleri- 2.Grup 2(İki) Kalem Ekmek-

3.Grup 38(Otuzsekiz) Kalem Yaş Sebze ve Meyve-4.Grup 9(Dokuz) Kalem Süt ve Süt Ürünleri-5. Grup 63(Altmışüç) Kalem Kuru Gıda.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İaşe Ambarı

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 350 gün içerisinde olup,ihtiyaç durumuna göre yüklenici, iletişim araçlarından biri veya bir kaçı ile malı temin etme süresi de göz önünde bulundurularak bildirimin yapılmasına müteakip,idarenin istediği tarih ve saatte teslim edecektir.Yüklenicinin teslim programı: Teknik Şartname hükümlerine göre yapılır.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:

İdarenin vereceği siparişe göre; Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gösterilecek yere depolanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Beşiktaş Mah. Necati Önen cad. no:50 11100 BİLECİK

b) Tarihi ve saati :22.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Et ve Et ürünleri alımı için: İstekli daha önce kırmızı et ve tavuk eti taahhüt işi yapmış olmalıdır.Süt ve süt ürünleri alımı için: İstekli daha önce süt ve süt ürünleri taahhüt işi yapmış olmalıdır. Ekmek alımı için: İstekli daha önce unlu mamul üretim ve taahhüt işi yapmış olmalıdır.Yaş sebze ve meyve alımı için: İstekli daha önce sebze ve meyve taahhüt işi yapmış olmalıdır.Kuru gıda ürünleri alımı için: İstekli daha önce kuru gıda taahhüt işi yapmış olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BN 536)

Bu haber toplam 1747 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.