İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi ‘‘Açık İhale, Kapalı Teklif ve Pazarlık Usulü’’ ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a) Adresi             :              Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gülümbe Kampüsü 11210 Merkez / BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası       :              (228) 2141113 - (228) 2141112

c) Elektronik posta adresi            :              [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              www.bilecik.edu.tr

d)İhale dokümanının görüleceği,     : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik

alınabileceği yer                                 Daire Başkanlığı

e) İhale dokümanının alınabileceği : 02.02.2017 Perşembe günü

son tarih

2- İhale konusu yapım işinin

a) Türü, miktarı :              Betonarme Karkas Bina, 1 Adet

b) Yapılacağı yer               :              Bilecik

c) Süresi              :              Yer teslim tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati              :              09.02.2017 Perşembe günü, saat: 10:00

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İşlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Ancak; teklif aşamasında belirtmek veya İşverenin iznini almak kaydıyla kısmen belirlenen işler alt yüklenicilere yaptırılabilir. Alt yüklenicilerin yapacağı bütün işlerden dolayı Yüklenici İşverene karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk alt yüklenicilere devredilemez. Alt yüklenicilerin İşverence kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. Alt yükleniciler ve çalıştıracağı personel ilgili mevzuat gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Kontrollük onayına tabi olup, alt yüklenicilerin çalışmasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Kontrollük onayından sonra izin verilir. İşverence onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.     Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir,

4.2.2.     Bilanço veya eşdeğer belgeler:

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

                İsteklinin;

                a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir)

                b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir)

                c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’ den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.     İş hacmini gösteren belgeler:

                Söz konusu yapım işi için isteklilerce iş hacminin tespiti amacıyla;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturaların sunulması gereklidir. 

İsteklilerce; son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3’ünün;

a) ciro için en az 1.800.000 - TL.

b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise en az 1.300.000- TL

Olması gereklidir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkatealınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı  suretleri sunulur. 

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı  ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması  gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3.        Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyim belgeleri:

İsteklilerin, en az 2.800 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarında kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya 4.100.000,- TL’den az olmamak üzere yukarıda sayılan şartlara uygun tek bir sözleşmeye bağlı işini/işlerini ana yüklenici olarak, şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olduğunu gösterir iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur.

4.3.2.     Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenmemektedir.

b) Teknik Personel :

Pozisyonu           Meslek Unvanı Özelliği Adet

şantiye şefi        İnşaat Mühendisi /Mimar           En 5 YIL 1

İş Güvenliği Uzmanı       Mühendis/Mimar           En az3 Yıl             1

Saha Mühendisi               Makine Müh.    En az 3 Yıl            1

Saha Mühendisi               Elektrik Müh.    En az 3 Yıl            1

4.4.        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grubu ve en az 2800 m² kapalı inşaat alanına sahip tek bir sözleşmeye bağlı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.

5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten  Yapı İşleri ve Teknik  Dairesi Başkanlığından satın alınabilir.

6.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen tekliflerin ihale gün ve tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedenleri kabul edilmeyecektir.

8.İstekliler tekliflerini,  anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.    Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir. En düşük teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif anlamına gelmez. İşveren, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi istekliler ile yaptığı pazarlık sonucu kendisi belirleyebilir. Bu pazarlığın sonunda oluşan en uygun teklif, ekonomik ve kalite açısından en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. İsteklilerin İşverenin ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı teklifi belirleme yöntemine herhangi bir itiraz hakları yoktur. İhale dosyasını satın almakla ve teklif vermekle bu şartları peşinen kabul etmişlerdir.

9.İstekliler teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününüdür.

11.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif   verilemez.

12.          İdare işi dilediğine ihale etmekte, ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR:

İsteklilerin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup, pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde Yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.                                                                                    (BN 31)

 

 

Bu haber toplam 1975 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.