İSİMLİK BEZ ALIMI 2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI

İSİMLİK BEZ ALIMI 2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İSİMLİK BEZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/88814
1-İdarenin
a) Adresi :BAHÇELIEVLER MAH. 2'NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI 11060 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282124101 - 2282124101
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :35.000 ADET İSİMLİK, BEZ KAMUFLAJLI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI (BİLECİK) 426 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI DEPOSU
c) Teslim tarihi :2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI (BİLECİK) 426 NU.LI
TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TARAFINDAN YÜKLENİCİYE TEBLİĞ EDİLECEK
TARİHLERDE, ACEMİ ERLERİN KATILIMINDAN SONRA TABUR VE BÖLÜK
KOMUTANLIKLARINCA HAZIRLANAN İSİM LİSTELERİ YÜKLENİCİYE
TESLİM EDİLECEK VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN 15 (ON BEŞ) TAKVİM GÜNÜ
İÇERİSİNDE İSİMLİKLER HAZIRLANARAK 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY
KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE
CELP DÖNEMLERİNE GÖRE TAKSİTLER HALİNDE TOPLAM 35.000 ADET
İSİMLİK ÜRETİLECEK VE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BİLECİK
b) Tarihi ve saati :15.03.2017 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 11 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BİLECİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BN (104)

Bu haber toplam 1706 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.