• BIST 94.330
  • Altın 244,848
  • Dolar 5,9342
  • Euro 6,6070
  • Bilecik 20 °C

KARAKÖY İSTASYONUNUN FREN DENEME İSTASYONU OLARAK DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ

KARAKÖY İSTASYONUNUN FREN DENEME İSTASYONU OLARAK DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)
1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Karaköy İstasyonunun Fren Deneme İstasyonu Olarak Düzenlenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/467224
1-İdarenin
a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/ISTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214
c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 46 kalem elektrifikasyon işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : BİLECİK
c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAR BİNASI İHALE KOMİSYON ŞEFLİĞİ KAT:3 NO:315 HAYDARPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.10.2018 -14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan;
“AVI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı)” benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat puanı” ile “fiyat dışı unsur puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat Puanlaması
Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Fiyat Puanı=[(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin toplam teklif fiyatı)]X70
A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanlaması
Fiyat dışı unsur puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsur Puanlamasına; Tablo 1’de belirtilen Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemleri her biri tabloda karşısında gösterilen puan olmak üzere toplam 30 puan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenen İş Kalemleri
Sıra No Poz No Tanımı Puanı
1 TCDD Ü./ÖZEL-01 Hareketli Hortuvar Temini ve Montajı 2
2 TCDD Ü./ÖZEL-02 Mıcır Temini ye Serilmesi 2
3 TCDD Ü.001-A Hat Sökülmesi 3
4 TCDD Ü.002 Makas Sökülmesi 3
5 TCDD Ü.021/AN. Balast Temini ve Serilmesi 2
6 TCDD Ü.025- A/AN. 49E1 1/9 R300 Mangan Göbekli Beton Traversli Basit Makasın
Temini ve Ferşi 4
7 TCDD Ü.023-A Hat Serilmesi (49E1 Ray, B 58 Beton Travers ile) 4
8 TCDD KAT.0087 Seyir Teli (107 Mm2) (Cu) 2
9 TCDD KAT.0092 Portör Teli 70 Bz II 2
10 TCDD KAT.0122 Konsol-Hoban Takımı 3
11 TCDD KAT.0140 Seksiyon İzolatörü (IS) (120 Km/H) Malzeme 1
12 TCDD KAT.0146 Çelik Konstrüksiyonlar 2
Toplam 30
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı  TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAR BİNASI İHALEKOMİSYON ŞEFLİĞİ KAT:3 NO:315 HAYDARPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAR BİNASI İHALE KOMİSYON ŞEFLİĞİ KAT:3 NO:315 HAYDARPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihînden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38  inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
“3 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir.” (BN 371)

Bu haber toplam 843 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29