KIRTASİYE MALZEMESİ, BASILI EVRAK, REKLAM MATERYALİ, TONER VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMESİ, BASILI EVRAK, REKLAM MATERYALİ, TONER VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı 208 Kalem Kırtasiye, Basılı Evrak , Reklam Materyali, Toner Ve Bilişim Ürünleri AlımI alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/575862
1-İdarenin
a) Adresi : ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/
BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 208 KALEM KIRTASİYE, BASILI EVRAK , REKLAM MATERYALİ,
TONER VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, BİLECİK DEVLET HASTANESİ, BOZÜYÜK
DEVLET HASTANESİ, SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ, OSMANELİ
M.S.Ç. DEVLET HASTANESİ, BİLECİK ADSM, BOZÜYÜK ADSM
c) Teslim tarihi : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri ihale dokümanında yer alan
her malzeme için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen tesislerimize
teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi) bulunan miktarlar kadar
teslimat yapacaklardır. Basılı evrak ve reklam materyalleri için İdarelerin
yüklenicilere yapacağı yazılı veya sözlü sipariş taleplerini izleyen en geç
10(on) gün içerisinde, Kırtasiye, toner, Bilişim ürünleri için İdarelerin
yüklenicilere yapacağı yazılı veya sözlü sipariş taleplerini izleyen en geç
7 (yedi) gün içerisinde 60 günlük (2 aylık) stoklara göre (her bir sağlık tesisi
için sözleşme süresince en az 6 (altı), en fazla 9 (dokuz) defa sipariş
verilecektir) bağlı sağlık tesislerimize teslim edilecektir. Tesislerin ihtiyacı
halinde diğer tesislerin bakiyesinden malzeme çekebilecektir. Yükleniciler
faturalarını malları teslim ettikleri hastaneler ve idare adına
düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen idarece
yapılacaktır. Ödemelerden her idare kendi sorumlu olacaktır. Basım ve
Reklam Materyal ürünlerinde ilgili örnekler basılmadan önce son hali,
basılı veya elektronik ortamda idareden onay alınmadan basımı
yapılmayacaktır. Aksi halde yanlış veya eksik olması halinde sorumluluk
yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA
SOK NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune listesinde belirtilen numune sayısı kadar malzemeyi ihale saatinden
önce satın alma birimine teslim edilecektir. Numuneler tutanakla teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de istekliye
verilecektir. Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve istekli adı içerecek şekilde etiketlenmiş olarak
teslim edilecektir. Gerektiği takdirde tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik
şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecektir. Numune
teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA
SOK NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN 384)


Bu haber toplam 485 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.