ORMAN YOLUNDA 5+000 KM SANAT YAPISI YAPILMASI İŞİ

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİLECİK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 317 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA 5+000 KM SANAT YAPISI YAPILMASI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Şefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda 5+000 Km sanat yapısı yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/442397
1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:4 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası:2282121137 - 2282121291
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Şefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda 5+000 Km sanat yapısı yapılması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:44 metre Ø 800 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru ve döşenmesi Sanat Yapısı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Şefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan A/V veya A/IV Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 0,9
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

1-4734 Sayılın Kamu İhale Kanunu' nun 11 inci maddesinin (g) bendinde belirtilen Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi orman idaresi tarafından tek taraflı olarak feshedilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilecek ve yüklenici hakkında ilgili mevzuat gereği işlem yapılacaktır. 2-İşin yerine getirilmesinden doğan,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden yüklenicilerin kendileri sorumludurlar. Yüklenici yürürlükte bulunan ilgili Kanunlar uyarınca, iş yerinde çalıştırdığı işçilere ait her türlü sağlık ve güvenlik tedbirini almak zorundadır. 3-Alt yüklenici çalıştırılması talepleri değerlendirmeye alınmayacak olup İdaremizce alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 4-İdarenin isteği doğrultusunda büzlerin konulacağı yerlere göre dere, heyelanlı saha, arazi zemin klasının durumuna ve hendek genişiliğine göre büz giriş(Menba) türleri (K-2 veya K-3) olarak değiştirilebilir

#ilangovtr BASIN NO: ILN02011185