Söğüt Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun Evi ve Kafeterya Kiralama İhalesi

BİLECİK İLİ SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


1.İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI, İHALE TARİHİ, SAATİ, YERİ VE USULÜ, İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhale Kayıt Numarası:2024/1
İhale Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No: 20 adresinde Söğüt Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Katındaki Belediye Encümeni toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

S.
NO
İhaleye Konu Taşınmazın AdresiTaşınmazın NeviTaşınmaz m² (Bürüt)Kiralama SüresiMuh. Kiralama Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Bedeli
(TL)
İhale Tarih ve Saati
1Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Göktepe Cad. No:3/1 (30L2D1 Pafta 321 Ada 4 Parsel)Çocuk Oyun Evi ve KafeteryaÇocuk Oyun Evi: 200,00 m²
Kafeterya: 178 m²
Yeşil Alan: 300 m²
Toplam: 678 m²


3 Yıl


16.500,00
(aylık)


17.820,00 TL

06/03/2024 – 11:30


2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 500,00 (Beşyüz Türk Lirası) TL bedel ile satın alınabilir.
3.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:
3.1. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
3.2. İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı DİK’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek olup, idari şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu,
c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
f) İhaleye katılan iştirakçinin Belediye’ye borcunun bulunmadığını gösterir Belediye Başkanlığımızdan alınmış vergi borcu yoktur belgesi.
g) İdari şartname ekinde yer alan iletişim bilgileri formu
h) İdari şartname ekinde yer alan yer görme belgesi
ı)İdari şartname ekinde yer alan ihale dokümanlarının satın alındığına dair belge
i)Kanuni ikametgah belgesi
j) İdari şartname ekinde yer alan ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge
k) İdari şartname ekinde yer alan son bir yıl içinde hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğini gösterir taahhütname,
l) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde vergi levhası sureti,
m)Çocuk oyun grubu işletmeciliği, çocuk gelişimi veya bunlara yönelik faaliyetlerle ilgili olarak İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleşmiş işletmecilik tecrübesini gösteren en az iki yılı kapsayan iş deneyimini gösterir belge
n) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge
3.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
3.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.2. maddenin (a) bendinin yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (n) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Çocuk oyun grubu işletmeciliği, çocuk gelişimi veya bunlara yönelik faaliyetlerdir.
3.4.1. Çocuk oyun evi işi veya benzer işlere denk sayılacak bölümler; İhaleye katılacak olan isteklinin en az ön lisans düzeyinde ve en az iki yıllık tecrübeye sahip çocuk gelişimi bölümü diploması
İsteklilerin, içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya noter onaylı suretlerini veya aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu ihale başvuru dosyalarını 06/03/2024 tarih ve saat 10:00’a kadar Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
4.DİĞER HUSUSLAR
a)İsteklilerin ihaleye ait dokümanlarını almaları zorunludur, satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
b)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: