SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

1.    İŞİN ADI VE MİKTARI: 
Mülkiyeti Söğüt Belediyesi’ne ait olan 2.105 m² yüzölçümlü, Kayhan Mahallesi, 321 Ada, 573 Parsel üzerinde, Belediyemizce verilecek proje ve renderlere uygun Kafeteryanın 9(dokuz) ayda inşa edilmesi, inşa edilen kafeteryadan ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşları ile birlikte sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak İdareye teslim etmesi şartıyla, taşınmaz üzerine Yüklenici lehine, sözleşme tarihinden itibaren 10(on) yıl süre ile sınırlı ayni hak(üst hakkı) tesis edilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarında Kapalı Teklif Usulü ile aileye çıkarılması, işin konusunu oluşturmaktadır.
2.    TAHMİN EDİLEN BEDEL:
İhale konusu işin keşif bedeli 872.428,52.-TL(sekizyüzyetmişikibindörtyüzyirmisekiz Türk Lirası, elliiki kuruş)’dur. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.Arttırıma esas bir yıllık üst hakkı kullanım bedeli 72.000,00-TL (yetmişikibin Türk Lirası)’dır.
Geçici teminat miktarı; tahmin edilen keşif bedeli için 26.172,86.-TL (yirmialtıbinyüzyetmişiki Türk Lirası, seksenaltı Kuruş), artırıma esas bir yıllık irtifak kullanım bedeli üzerinden tahmin edilen 10(on) yıllık irtifak kullanım bedeli için 21.600.-TL (yirmibirbinaltıyüz Türk Lirası), toplam da 47.772.86.-TL (kırkyedibinyediyüzyetmişiki Türk Lirası, seksenaltı kuruş)’dur.
3.    İHALE DOKÜMANININ BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:
İhale dokümanı, Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 08:30-17:30 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir, 1.000,00.-TL (bin Türk Lirası) karşılığında satın alınabilecektir.
4.    İHALE TARİH, SAATİ VE YERİ:
25/12/2019 Çarşamba günü saat 14:30’da Söğüt Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarında kapalı teklif usulü yapılacaktır.
5.    İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:
    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:  
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren İletişim Bilgi Formu,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya İdarece onaylanmış sureti 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi 
g) Tahmin edilen bedelin %50’ye kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir Banka Referans Mektubu 
h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi (Benzer iş olarak; III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait iş deneyim belgesi ve/veya iş bitirme belgesi yada iskan belgesi olması) kriterinin değerlendirilmesinde “son 15 Yıllık süre” olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirilmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise “Yapı Kullanma İzin Belgesi” tarihi ile ihale konusunu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.) veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması halinde; işi (yapım) şartnamede belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi. Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge 
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya İdarece tasdikli sureti
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 
k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Formu,
l) İlk ilan tarihinden sonra Söğüt Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belgenin aslı 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
İsteklilerin, içerisinde istenen belgelerin bulunduğu kapalı teklif zarflarını 25/12/2019 tarih ve saat 14:30’a kadar Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.  
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. 
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.               
(BN 406)


Bu haber toplam 3763 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.