SONUÇ KARŞILIĞI 230000 PUANLIK DIŞ LABORATUAR HİZMET ALIMI

SONUÇ KARŞILIĞI 230000 PUANLIK DIŞ LABORATUAR HİZMET ALIMI

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

SONUÇ KARŞILIĞI 230000 PUANLIK DIŞ LABORATUAR HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/39458

1-İdarenin

a) Adresi :ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :230.000 PUANLIK SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUAR HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :BİLECİK DEVLET HASTANESİ - BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 14(ONDÖRT) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK)

b) Tarihi ve saati :13.02.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-YÜKLENİCİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ TIBBİ LABORATUAR RUHSATINI VEYA ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.

2-YÜKLENİCİNİN KENDİ LABORATUVARINDA ÇALIŞMADIĞI ANCAK ANLAŞMALI LABORATUVARI ARACILIĞI (ALT YÜKLENİCİ) İLE SONUÇ VERDİĞİ TESTLERİN LİSTESİNİ İDAREYE SUNMALIDIR.

3- YÜKLENİCİ TÜRKAK ISO 15189 LABORATUVAR AKREDİTASYON BELGESİNİN ASLINI VEYA ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASINDA SUNMAK ZORUNDADIR. ANLAŞMALI LABORATUVAR (ALT YÜKLENİCİ)VASITASI İLE HİZMET SUNMASI DURUMUNDA ANLAŞMALI LABORATUVARIN TÜRKAK ISO 15189 LABORATUVAR AKREDİTASYON BELGESİNİN ASLINI VEYA ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

4-HBV-DNA, HCV- RNA VE HDV-RNA TESTLERİ İÇİN KULLANILACAK KİTLER IVD-CE BELGELİ OLMALI, İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

5-LABORATUVAR EN AZ 2 YILDIR BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINA ÜYE OLMALIDIR. YÜKLENİCİ TETKİKLERE AİT ÜYE OLDUĞU BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMININ /PROGRAMLARININ İSİMLERİNİ, PERİYOTLARINI VE SONUÇLARINA AİT BELGELERİN BİRER NÜSHASINI TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR. SON YILLIK DIŞ KALİTE KONTROL DÖNEM SONU (SİKLUS SONU) RAPORLARININ SON YILA AİT OLAN RAPORUN BİR NÜSHASINI DA BU BELGE YERİNE DOSYAYA KONABİLİR. KATILDIKLARI DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINI EN AZ İKİ YILDAN BERİ KABUL EDİLEBİLİR HATA PAYI İLE UYGULUYOR OLMALIDIR. AKREDİTE TESTLER İÇİN AKREDİTE TEST LİSTESİNİ EKLEMELERİ YETERLİDİR. TETKİKLERİN BİR KISMI İÇİN DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMLARI (RIQAS, CAP, DİGİ- TAL PT, DGKL KBUDEK V.B.PROGRAMLARDA) MEVCUT DEĞİL İSE, BU SEBEPTEN ÖTÜRÜ DIŞ KALİTE KONTROLÜN ÇALIŞILMADIĞI İSPATLANMALIDIR.

6-İÇ KALİTE PROGRAMINA ÜYE OLDUĞUNU GÖSTETİR BELGELER İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.

7-YÜKLENİCİ LABORATUVARINDA KESİNLİKLE TAM GÜN ÇALIŞAN EN AZ BİR BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI, EN AZ BİR MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANININ DİPLOMALARINI YADA ONAYLI SURETLERİNİ İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.

8-TETKİKLERİN HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞILACAĞI LİSTE OLARAK İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

9-YÜKLENİCİ LABORATUVAR İHALE KONUSU İŞİ YERİNE GETİRMEK İÇİN YETERLİ SAYIDA VE NİTELİKTE ELEMAN ÇALIŞTIRDIĞINA DAİR BİLGİ VE BELGELERİ (SGK BİLGİLERİ V.S.) İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL KURUMLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SONUÇ KARŞILIĞI TIBBİ LABORATUVAR HİZMET ALIM İHALELERİ VEYA SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN 50)

Bu haber toplam 1696 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.