TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIRBİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

18 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2016/461096

1-İdarenin

a) Adresi :ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :TIBBİ CİHAZ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimiz; Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi ve Bilecik ADSM' ne teslim edeceklerdir.

c) Teslim tarihleri :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın yüklenici uhdesinde kalan cihazları 15 gün içerisinde çalışır vaziyette ilgili sağlık tesisine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK)

b) Tarihi ve saati :02.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Otoklav, Endoskopi Sistemi, Panoromik Röntgen ve oftalmik ultrason cihazı için 3 yıl diğer cihazlar için 2 yıl garanti süresi olacaktır. Garanti süresi cihazın muayene tarihi itibari ile başlayacaktır.Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yedek parça, kalibrasyon, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak olan yedek parçalar 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içerisinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a)Teklif edilen ürünler için;

1-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,

2-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,

3-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesini (aslını veya noter onaylı suretini), Ayrıca nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin "TS EN ISO/IEC 17020" çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler standartlarına göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşları tarafından yapıldığının gösterir belgeyi (aslını veya noter onaylı suretini) sunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Demo: Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu; teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla istekli firmalardan demonstrasyon talebinde bulunabilir, firmalar hibir ücret talebinde bulunmadan kurumun belirlediği tarih ve yerde demonstrasyon işlemini gerçekleştirecektir. Demo sonucu ilgili CİHAZIN TEKNİK ŞARTNAME VE TIBBİ CİHAZ ALIMINA İLİŞKİN GENEL TEKNİK ŞARTNAME maddelerini karşılamadığı veya uygun olmadığı belirlendiği takdirde istekli firmanın o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firma idarenin demo talebini süresi içinde yerine getirmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Cihaz ile ilgili tüm teknik dokümanlar orijinal olarak teklifle birlikte verilecektir. Verilen dokümanların dili Türkçe olmalıdır. Türkçe olmayan dokümanlar, yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak orjinalleri ile verilmelidir. Teknik şartname maddeleri; Katalog üzerinde, teknik dokümanlarda veya ihale dosyasında sunulan diğer klavuz vb. dokumanlar üzerinde işaretlenecektir veya teknikşartnameye uygunluk belgesini idareye teklif dosyasında verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                               (BN 501)

Bu haber toplam 1490 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.