• BIST 117.741
 • Altın 399,151
 • Dolar 6,8565
 • Euro 7,8136
 • Bilecik 16 °C

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRBİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

193 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/359247
1-İdarenin
a) Adresi : ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 193 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi,
Osmaneli MSÇ Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi, Bilecik ADSM ve Bozüyük ADSM
c) Teslim tarihleri : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri ihale dokümanında yer alan her malzeme
için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen tesislerimize teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi)
bulunan miktarlar kadar teslimat yapacaklardır. İdare tarafından yüklenicilere yapılacak yazılı veya sözlü sipariş
taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 60 günlük (2 aylık) stoklara göre (her bir sağlık tesisi için sözleşme süresince
en fazla 3 (üç) defa sipariş verilecektir) bağlı sağlık tesislerimize teslim edilecektir. Yükleniciler faturalarını
malları teslim ettikleri hastaneler ve idare adına düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen idarece
yapılacaktır. Tesislerin ihtiyacı halinde diğer tesislerin bakiyesinden malzeme çekebilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu Aile
Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 23.08.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB/ ÜTS'de
tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.
ÜTS barkodları teklifle birlikte sunulacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya
cihazlar için TİTUBB/ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ
Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacak, ilgili belge ihale zarfında sunulacaktır. Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait teklif sunan isteklinin bayi olması
durumunda üretici veya ithalatçının vermiş olduğu Satış Yetki Belgesi ihale zarfında sunulacaktır.
*Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenilen “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'nin”
aslı veya aslı idarece görülmüş sureti teklif dosyasında sunulmalıdır.
*İstekliler yerli malı belgesi sunacaklar ise teklif ettikleri ürüne ait yerli malı belgesinin aslı veya aslı idarece
görülmüştür onaylı suretini üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirten sayı numarasını yazarak teklif dosyasında
sunmalıdır. Sunulmayacak belgeler kapsamında olan Yerli Malı Belgesinin tarih ve sayısının tabloda yer alan açıklama
kısmına hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.
*Teklif edilecek ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB/ÜTS kayıtları, SUT Kodları ve Ürünlerin Yerli Malı olduğuna
dair düzenlenen form teklif dosyasında sunulacaktır.
*Biyosidal ürün kapsamına giren malzemeler, izinli ürünler listesinde olmalı ve istekli tarafından "Biyosidal Ürün
Ruhsatnamesi’nin" aslı veya aslı idarece görülmüş sureti teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 1 (bir) adet numune/katalog ihale saatinden önce Satın Alma Birimine teslim
edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun göz önünde bulundurularak önceden yapılması
gerekmektedir.) Numune/katalog tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya ambalajlanarak, üzerine malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma
adını içerecek şeklinde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek numuneler ile üzerinde firma
adı ve kalem sıra numarası belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından
tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere
göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanak
altına alınacaktır. Numune/katalog teslim etmeyen isteklilerin numune/katalog teslim etmediği kalem/kalemlere ait
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan tıbbi malzeme alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN 303)

Bu haber toplam 2992 defa okunmuştur
 • Facebook Yorumları 0
 • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • KATI YAKACAK SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ29 Haziran 2020 Pazartesi 17:11
 • BİLECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNALARI ÇATI ONARIM İŞİ BİLECİK ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ27 Haziran 2020 Cumartesi 15:10
 • T.C. SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2020/83 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI24 Haziran 2020 Çarşamba 16:09
 • BİLECİK HÜKÜMET KONAĞI RESTORASYON İKMAL İNŞAATI İŞİ BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ17 Haziran 2020 Çarşamba 15:07
 • BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ13 Haziran 2020 Cumartesi 14:05
 • BİLECİK MERKEZ ATATÜRK İLKOKULU GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK MERKEZ ATATÜRK İLKOKULU GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ09 Haziran 2020 Salı 15:03
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ06 Haziran 2020 Cumartesi 14:02
 • DUYURU ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı04 Haziran 2020 Perşembe 11:00
 • BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ASARKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 620 KOD, GÖKSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 129,146 KOD, OSMANELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 750 KOD VE SÖĞÜT ORMAN01 Haziran 2020 Pazartesi 14:56
 • ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:54
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29