TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

170 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/561612
1-İdarenin
a) Adresi : ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 170 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi, Söğüt Devlet Hastanesi ve Osmaneli M.S.Ç. Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri ihale dokümanında yer alan her
malzeme için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen tesislerimize
teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi) bulunan miktarlar
kadar teslimat yapacaklardır. İdarelerin yüklenicilere yapacağı yazılı
veya sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 60 günlük
(2 aylık) stoklara göre (her bir sağlık tesisi için sözleşme süresince
en fazla 6 (altı) defa sipariş verilecektir) bağlı sağlık tesislerimize
teslim edilecektir. Yükleniciler faturalarını malları teslim ettikleri hastaneler
ve idare adına düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen
idarece yapılacaktır. Tesislerin ihtiyacı halinde diğer tesislerin
bakiyesinden malzeme çekebilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB/ ÜTS'de
tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB/ÜTS kayıt veya bildirimi
aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair
beyanı esas alınacak, ilgili belge ihale zarfında sunulacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair
beyan verilen malzemelere ait teklif sunan isteklinin bayi olması durumunda üretici veya ithalatçının vermiş olduğu
Satış Yetki Belgesi ihale zarfında sunulacaktır.
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerde, istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği"
kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" ihale zarfında sunulacaktır.
**İstekliler yerli malı belgesi sunacaklar ise teklif ettikleri ürüne ait yerli malı belgesinin ayırt edici belge numarasını,
yerli malı belgesinin hangi üretici firmaya ait ise o firmanın vergi nosunu okunaklı bir şekilde sunulmayacak
belgeler listesinde yer alan kısma muhakkak eksiksiz yazılması yadafiziken yerli malı belgesi sunmak isteyenler
ise yerli malı belgesi fotokopisi (üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirten sayı numarasını yazarak) teklif dosyasında
sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
*İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune/katalog (numune listesinde yer alan adet kadar) ihale saatinden
önce Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun göz önünde bulundurularak
önceden yapılması gerekmektedir.) Numuneler tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın bir sureti de istekliye
verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya ambalajlanarak, üzerine malzeme adı, ihale sıra
numarası ve firma adını içerecek şeklinde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek numuneler
ile üzerinde firma adı ve kalem sıra numarası belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde
ihale komisyonu tarafından tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede
belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme
sonuçları tutanak altına alınacaktır. Numune/katalog teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/
kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Numune ve katalog sunulması gereken kalemler ihale dokümanı içerisinde ayrı bir liste olarak verilmiş olup, bu
kapsamda numune ve katalog sunulması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan tıbbi malzeme alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN 378)

Bu haber toplam 4747 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.