• BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Bilecik 20 °C

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

136 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/86275
1-İdarenin
a) Adresi :ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi :bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :136 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Söğüt Devlet Hastanesi ve Osmaneli M.S.Ç. Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri :Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri ihale dokümanında yer alan her malzeme için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen tesislerimize teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi) bulunan miktarlar kadar teslimat yapacaklardır. İdarelerin yüklenicilere yapacağı yazılı veya sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 60 günlük (2 aylık) stoklara göre (her bir sağlık tesisi için sözleşme süresince en fazla 3 (üç) defa sipariş verilecektir) bağlı sağlık tesislerimize teslim edilecektir. Yükleniciler faturalarını malları teslim ettikleri hastaneler ve idare adına düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen
idarece yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati :25.03.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB/ ÜTS'de tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB/ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacak, ilgili belge ihale zarfında sunulacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait teklif sunan isteklinin bayi olması durumunda üretici veya ithalatçının vermiş olduğu Satış Yetki Belgesi ihale
zarfında sunulacaktır.
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerde, istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi
yetki belgesi" ihale zarfında sunulacaktır.
**İstekliler yerli malı belgesi sunacaklar ise teklif ettikleri ürüne ait yerli malı belgesinin noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı
suretini üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirten sayı numarasını yazarak teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
*İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune/katalog (numune listesinde yer alan adet kadar) ihale saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun göz önünde bulundurularak önceden yapılması gerekmektedir.) Numuneler tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya ambalajlanarak, üzerine malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adını içerecek şeklinde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek numuneler ile
üzerinde firma adı ve kalem sıra numarası belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanak altına alınacaktır. Numune/katalog teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
*5.Kalem "Takım Diş" malzemenin teknik şartnamesinde Brinell sertlik derecesi standartlarına ilişkin belge istenmiş olup; bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
*22.Kalem "Elevator" malzemenin teknik şartnamesinde Rockwell sertlik derecesi standartlarına ilişkin belge istenmiş olup; bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
*36.Kalem "Davye" malzemenin teknik şartnamesinde Rockwell sertlik derecesi standartlarına ilişkin belge istenmiş olup; bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
*37.Kalem "Davye Takımı" malzemenin teknik şartnamesinde Rockwell sertlik derecesi standartlarına ilişkin belge istenmiş olup; bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan tıbbi malzeme alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü - Satınalma Birimi (ErtuğrulgaziMh.
Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (ErtuğrulgaziMh. Mevlana Sk. No:32 ,1Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı- BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN 54)

Bu haber toplam 1901 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Bilecik Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 228 212 40 29 Faks : 0 228 212 40 29