240000 KWH/S ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI BİLECİK DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

240000 KWH/S ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI BİLECİK DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

240000 KWH/S ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMIBİLECİK DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜMALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

240000 kwh/s Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/412885

1-İdarenin

a)Adresi:Cumhuriyet Mahallesi Şener Sokak No:2 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b)Telefon ve faks numarası    : 2282123561 - 2282125657 

c)Elektronik Posta Adresi     :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı    :Valilik ve Defterdarlığımız hizmet binası için 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası 240.000 kwh elektrik enerjisi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri        :Bilecik Valilik binası ve Defterdarlık binası

c)Teslim tarihi         :Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamenin Ek-1 ve Ek-2 tablolarında adresleri, abone tesisat numaraları ve sayaç bilgileri verilen Defterdarlık Hizmet Binası ile Valilik Hizmet Binası için enerji alımı işi 01.01.2017 tarihinde saat 00:01'de başlayacak; 31.12.2017 tarihinde saat 24:00 de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :Cumhuriyet Mah.Şener Sok.No:2 Kat:4 BİLECİK (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

b)Tarihi ve saati        :26.10.2016 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik defterdarlığı Personel Müdürlüğü Kat:4 Cumhuriyet Mah.Şener Sok No:2 BİLECİK adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah.Şener Sok.No:2 Kat:4 BİLECİK (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                       (BN 462)

 

Bu haber toplam 2236 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.