KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OSMANELİ ŞEFLİĞİ 747,761, AKSUDERE ŞEFLİĞİ 489 MURATDERE

ŞEFLİĞİ 558,559,561,564,574 ve 575 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA TOPLAM 23,4 KM ÜST YAPI

(STABİLİZE)YAPIM İŞİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/273486

1-İdarenin

a) Adresi : ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:4 11100

BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası : 2282121137 - 2282121291

c) Elektronik Posta Adresi : bilecikisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OSMANELİ ŞEFLİĞİ 747,761, AK

SUDERE ŞEFLİĞİ 489, MURATDERE ŞEFLİĞİ 558, 559, 561, 564, 574, 575 KOD

NOLU ORMAN YOLLARINDA TOPLAM 23,4 KM ÜST YAPI (STABİLİZE)YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Osmaneli Orman İşletme Şefliği 747, 761, Aksudere Orman İşletme Şefliği 489,

Muratdere Orman İşletme Şefliği 558, 559, 561, 564, 574 ve 575 kod nolu orman yolları

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe

başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ( Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi

No:4 BİLECİK)

b) Tarihi ve saati : 28.06.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından

az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzeri iş yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğinde (A)

(altyapı+üstyapı) V.grup olarak belirtilen işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Odaya kayıtlı ruhsatlı Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ( Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi

Caddesi No:4 BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen

açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (BN 255)

Bu haber toplam 1187 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.