KİM KİMİ ATEŞE ATACAK?

KİM KİMİ ATEŞE ATACAK?

Eski vali konağı arsasına yapılan ve kamuoyunda 'Kaçak Konak' olarak bilinen Konak Kafe Restaurant ile ilgili ruhsat ve imar konularındaki uyuşmazlıkların İl Genel Meclis gündemine taşınmasının ardından, olayın üstündeki sis perdesi de aralandı. Öyle ki; Kira sözleşmesi kılıfıyla kaçak yapının ruhsatlandırılma çalışmaları gün yüzüne çıktı. 'Kanunlara uyulmuyorsa, kanunlar size uydurulur' zihniyetiyle başlatılan girişimlerde belediye ve il özel idarenin ateş topunu birbilerinin üzerine atmaya çalıştığı görüldü. Topun ağzına İl Genel Meclis üyeleri sürüldü. 

Komisyonların çalışmalarının ardından il genel meclisinde yapılacak oylamayla kimin kimi ateşe atacağı netleşecek. Bu işten belediye mi yırtacak, il genel meclis üyeleri mi? sorusu cevap bulacak. 

Gelinen süreci daha iyi anlayabilmek adına süreci resmi yazışmalar ışığında en başından itibaren sizlerle paylaşıyoruz. Bununla beraber 'Kaçak Konak' ile ilgili yaptığımız haberlerin bazı kesimlerce art niyetli olarak değerlendirmelerine de en güzel cevabın bu yazışmaların olacağını belirtmek istiyoruz. 

İLK OLARAK İHALE YAPILDI 

Yaklaşık 2 yıl önce İl Genel Meclisi'nin aldığı karar üzerine İl Encümeni'nce eski vali konağı yerine yeme-içme alanı yapmak üzere ihale yapıldı. İhaleyi yap-işlet-devret modeliyle Değişim Gazetesi Sahibi Mehmet Ergün aylık 16 bin 500 TL bedelle 7 yıllığına kiraladı. 

İhale sözleşmesinin 14. maddesinde 300 m2'yi geçmemek üzere en fazla iki katlı bir yapı inşa edilebileceği şart koşuldu. Hatta hazırlanacak projenin ve projede kullanılacak yapı malzemesi ve teknik şekil için idareden izin alma zorunluluğu şartı yer aldı. İl encümeninin projeyi onaylamasından sonra işin üç ay içerisinde tamamlanması istendi. 

Daha sonra yüklenici Mehmet Ergün, kiraladığı alanın imar durumunun belirsizliğinden dolayı belediye ile yapılacak görüşmeler için sözleşme süresinin uzatılmasını talep etti. Bunun üzerine belediyeden görüş alan Özel İdare'ye özetle; taşınmazın 7 kat konut ve ticaret alanında kaldığı belirtilerek 250 m2'ye kadar inşaat hakkı verilebileceği bildirildi. 

İl encümenide yükleniciden 250 m2'yi geçmeyen bir proje sunmasını ve muvakkat yapı ruhsatını kabul etmesi halinde 30 gün içerisinde kira sözleşmesinin imzalanabileceğini belirtti. Ayrıca il encümeni, sözleşmenin 14. maddesinde yer alan 300 m2 alanlı ve en fazla iki katlı yapının belediyenin bildirdiği üzere mevzuattan kaynaklı olarak gerçekleşemeyeceğini ifade ederek, yükleniciye sözleşme imzalamadığı takdirde ihalenin iptal olacağını ve teminat bedelinin geri iade edileceğini söyledi. Ancak Mehmet Ergün buna rağmen şartları kabul ederek sözleşmeyi imzaladı. 

Daha sonra Mehmet Ergün tarafından bir proje hazırlandı ve bu proje il encümenine sunuldu. Encümen, projenin Bilecik Belediyesi mevzuatı açısından uygun olması halinde geçici ruhsata bağlanmasına, belediyenin değişiklik talebi olması halinde kiracı tarafından yerine getirilmesine karar verdi. 

Bu karar sonrası kiracı tarafından belediye nezdinde işlemler başlatılarak 15/01/2016 tarihinde belediye tarafından hazırlanan 198m2 inşaat alanlı geçici yapı ruhsatı Özel İdare'ye gönderildi. 

CEZA KESİLİNCE YANLIŞKLIK DÜZELTİLDİ Mİ?

Aradan 6 ay geçtikten sonra Bilecik Belediyesi tarafından yüklenici Mehmet Ergün'e 42.887 TL ceza kesildi. Cezanın nedeni ise inşaat ruhsatına ve projeye aykırı imalat yapması oldu. Ayrıca yapıyı yeniden ruhsatlandırması için 30 gün süre verildi. 

Ceza kesilince yasal olmayan yapı yasal hale mi gelmiş oluyor bilinmez ama ruhsata uygun yapılmayan birçok binanın yıkıldığı biliniyor. Hatta ruhsatta yazan inşaat alanının biraz üstüne çıkan ilimizdeki bazı müteahhitlerin balkonlarındaki veya çatılarındaki ufak çıkıntıların belediye tarafından yıktırıldığı aşikar. Peki 'Kaçak Konak'ın ne farkı var? Parayı veren düdüğü çalsın mı isteniyor?

ÖZEL İDARE YENİDEN SÖZLEŞMENİN 14. MADDESİNİ HATIRLATIYOR

Yükleniciye Bilecik Belediyesi tarafından ceza kesilmesinden sonra Özel İdare tarafından Mehmet Ergün'e yine ihale sözleşmesinin 14. maddesi hatırlatılıyor. İdare, 300 m2'yi geçmemek üzere en fazla iki katlı bir yapı yapılabileceğine vurgu yapıyor. 

BU RUHSAT GEÇERLİ Mİ?

Devamında yaşananlar ise tam bir muamma. Özel İdare'nin sözleşmeyi hatırlatmasının ardından tam bir gün sonra oldukça enteresan gelişmeler yaşanıyor. Özel idare 6. ayın 29'unda yükleniciye sözleşmenin 14. maddesini hatırlatıyor ve bir gün sonra ayın 30'unda Bilecik Belediyesi bahse konu yere 1260 m2 inşaat hakkı veren yeni bir inşaat ruhsatı düzenliyor. 

ÖZEL İDARE CEVAP BEKLİYOR!

Bu gelişmelere Özel İdare'de şaşırıyor ki belediyeye 1260m2'lik inşaat ruhsatının hukuki dayanağını soruyor. Kısaca daha önce 198m2 verilen ruhsat nasıl bir anda 1260 m2'ye dönüşüyor? diye soruyor. 

BELEDİYE CEVAP VEREMİYOR

Özel idare ile belediye arasında gerçekleşen bu yazışmada, belediye ruhsatın hukuki dayanağına ilişkin bir açıklama yapamıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Müdürlüğü'nün bir yazısını kendine dayanak yapan belediye inşaat alanındaki artışın sebebini açıklayamıyor. 

YANGIN İŞTE ŞİMDİ BÜYÜYOR! 

Özel İdare ile belediye arasındaki bu top atışının ardından alevler büyümeye başlıyor. 1260m2 inşaat alanlı ruhsatı hazırlayan belediye, yapı kullanım iznini vermek için topu son düzlükte il genel meclisine atıyor. İl genel meclisine kira sözleşmesi kılıfıyla gelen 'Kaçak Konak'ı ruhsatlandırma operasyonu il genel meclis üyelerinin kucağında kalıyor. Hukuki sonuçlarının ne olacağı belli olmayan süreçle ilgili son kararı verecek il genel meclis üyeleri ya bu yangının içine girecekler ya da alev topunu yeniden belediyeye gönderecekler. 

ÖZEL İDAERE 'AYKIRI AMA KARAR MECLİSİN' DİYOR

İl genel meclis üyelerinin kucağına atılan önergedeki ifadeler aynen şu şekilde:

"İl Genel Meclisinin 14/11/2014 tarih ve 2014/194 sayılı kararı ile, yıkım kararı bulunan ve atıl durumda bekleyen eski Vali Konağı ve arsasının gelir getirici unsur olarak değerlendirmek amacıyla, halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım işletim ve geri devir modeliyle kiraya verilen taşınmazın sözleşmesinde öngörülen 300 m2 ve iki katı geçmemek üzere inşaat yapma hakkına aykırı olarak, Bilecik Belediyesince imar mevzuatına uygun bulunup 1.260 m2 ve iki buçuk kat olarak inşaat ruhsatına bağlanan taşınmazın kiracılık ilişkisinin sürdürülüp sürdürülemeyeceği hususunda tereddüde düşülmüştür" deniliyor. 

Belediye ise yapım, işletim ve geri devir modeline göre kiralama ihalesine konu edilen taşınmazla ilgili olarak 1.260 m2 inşaat alanlı Yapı Kullanma izin belgesinin hazır olduğu ve İl Özel İdaresince Onaylanması halinde ruhsatın düzenleneceğini bildiriyor. 

Topu il genel meclisine atıyor. Yani 198 m2 inşaat alanını 1260 m2 inşaat yapan şahsa ruhsat tanzim ediyor. Aklanmasınıysa il genel meclisine havale ediyor. 

Bakalım il genel meclisi üyeleri Sayıştay denetçilerine ve olası muhtemel mahkemelerde kendilerini nasıl savunacak?

Sonuç olarak Sakarya Gazetesi, haksızlığa karşı dik duruşuyla üzerine düşeni yaptı. Uyarması bizden, karar meclis üyelerinden. Takdir ise her zamanki gibi yüce milletimizin.  

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 'KAÇAK KONAK'LA İLGİLİ BUGÜNE KADAR YAŞANAN GELİŞMELERİ VALİ ELBAN'A AŞAĞIDAKİ YAZIYLA BİLGİLENDİRDİ 

VALİLİK MAKAMINA

        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4 ada 20 parsel nolu 2.029,70 m2 yüzölçümlü Eski Vali Konağı arsası İl Genel Meclisinin Kararı üzerine, İl Encümeni huzurunda 29/12/2014 tarihinde 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile aylık 16.500,00-TL bedelle ve yapım, işletim ve geri devir modeline uygun olarak halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak kullanılmak üzere 7 (yedi) yıl süre ile  Mehmet ERGÜN'e ihale edilerek kiraya verilmiştir.

        İhale Sözleşmesinin 14. Maddesinde "Taşınmaz üzerinde bulunan binaların yıkılmasından sonra kiralayan tarafından yapılacak olan yapılar için alanı 300 m2’ yi geçmemek üzere en fazla iki katlı olarak projelendirilerek yapı malzemesi ve teknik şekil açısından idareden izin alınacaktır. İdareden izin alınmadan herhangi bir yapım işine başlanılmayacak, İdarenin İl Encümeni Kararı ile uygun gördüğü projeler için gerekli olan izin ve ruhsatlar ilgili makamlardan kiralayan tarafından alındıktan sonra yapım işine başlanılacaktır. Yapım işi projenin İl Encümenince onayından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır." denilmektedir.

        Mehmet ERGÜN İdaremize vermiş olduğu dilekçeler ile kiralamış olduğu alana Bilecik Belediye Başkanlığınca inşaat ruhsatı verilip verilmeyeceğini ve imar durumundaki belirsizliklerden dolayı 31/01/2015 tarihinde sona erecek sözleşme yapma süresinin uzatılmasını talep etmiştir.Konu Bilecik Belediye Başkanlığına 27/01/2015 tarih ve 682 sayılı yazımız ile sorulmuş olup, Bilecik Belediye Başkanlığı 11/02/2015 tarih ve 401/597 sayılı cevabi yazısında özetle taşınmazın bitişik nizam 7 (yedi) kat konut ve ticaret alanında kaldığını belirterek geçici yapılar ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 250 m2'ye kadar geçici inşaat hakkı veren 21. Maddesindeki hükümlerini sağlaması, ayrıca kadastral durumu, hali hazır haritası ve yapının mimari avan projeleri iletildiği takdirde gerekli kontroller yapıldıktan sonra İdaremize bilgi verileceği bildirilmiştir.

        İl Encümeninin 16/02/2015 tarih ve 2015/026 sayılı kararı ile de kiracının 250 m2'yi geçmeyen bir proje sunması ve bu projeyi İdare adına Bilecik Belediye Başkanlığından muvakkat yapı olarak ruhsatlandırma şartını kabul etmesi halinde 30 gün süre içerisinde kira sözleşmesinin yapılmasına, mevzuattan kaynaklanan m2 sınırlamasını kabul etmeyip verilen süre içerisinde sözleşme yapmaması halinde ihalenin iptal edilmesine, ihale alıcısının yatırmış olduğu geçici teminatın iadesine karar verilmiştir.

        İl Encümeninin 2015/026 nolu kararı yüklenici Mehmet ERGÜN'e tebliğ edilmiş olup, yüklenici İl Encümeni kararında belirtilen hususları kabul ettiğini beyan etmiş, bunun üzerine 16/03/2015 tarihinde İdaremiz ile yüklenici arasında kira sözleşmesi imzalanmıştır.

        Yüklenici Mehmet ERGÜN 29/05/2015 tarihli dilekçesi ile Kira Sözleşmesinin 14. Maddesi gereği söz konusu alanda uygulayacağı projeye onay verilmesini talep etmiş olup, konu İl Encümeni gündemine sunulmuş ve İl Encümeni'nin 01/06/2015 tarih ve 2015/101 sayılı kararı ile söz konusu projenin Bilecik Belediye Başkanlığının mevzuatı açısından uygun  olması halinde geçici ruhsata bağlanmasına, Bilecik Belediye Başkanlığının değişiklik talebi olması halinde kiracı tarafından dikkate alınmasına karar verilmiştir.

        Bu karar sonrası kiracı tarafından Belediye nezdinde işlemler başlatılmış ve Bilecik Belediye Başkanlığının 15/01/2016 tarih ve 133/207 sayılı yazısı ekinde söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak inşaatla ilgili olarak toplam 198 m2 inşaat alanı için geçici yapı ruhsatı düzenlenerek İdaremize gönderilmiştir.

        Bilecik Belediye Başkanlığınca 01/06/2016 tarih ve 1284/2381 sayılı yazı ile Belediye Encümenince 4113 Nolu Geçici Yapı Ruhsatına rağmen inşaat ruhsatına ve projeye aykırı imalat yapıldığı belirtilerek kiracı Mehmet ERGÜN'e 42.887,87-TL ceza kesildiği belirtilerek yeniden ruhsatlandırma için 30 gün içinde müracaat etmesi kararı alınarak İdaremize bildirilmiştir. İdaremizce de kiracı bilgilendirilmiştir.

        Kiracı Mehmet ERGÜN 29/06/2016 tarihli dilekçesi ile ruhsat iş ve işlemlerini yürütmek üzere yetki istemiş ve İdaremizce de sözleşmenin 14. maddesi hükmü gereği 300 m2'yi geçmemek üzere en fazla iki katlı bina yapılabileceği ve bu husustaki izin ve ruhsatların kiralayan tarafından ilgili makamlardan alınarak inşaata başlanabileceği kendisine yazılı olarak hatırlatılmıştır.

        Buna rağmen Bilecik Belediye Başkanlığının 30/06/2016 tarih ve 1547/2948 sayılı yazısı ekinde alınan ve İdaremiz adına düzenlenen ve 1.260 m2 inşaat hakkı veren 30/06/2016 tarih ve 4113 Nolu Yeniden Yapı Ruhsatı düzenlenerek İdaremize gönderilmiştir.

        Bunun üzerine İdaremizce, 13/07/2016 tarih ve 6481 sayılı yazımız ile Bilecik Belediyesince düzenlenerek gönderilen Yeniden Yapı Ruhsatının sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmediği, Bilecik Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmalarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 21. maddesine atıf yapılarak Geçici Yapı Ruhsatının düzenlendiği ve toplam inşaat alanının 198 m2 olduğu, yine Bilecik Belediye Başkanlığınca en son düzenlenen yapı ruhsatında ki toplam inşaat alanının 1.260 m2'ye çıkartıldığı görülmüş, bu inşaat alanındaki artışın hukuki gerekçelerinin İdaremize bildirilmesi talep edilmiştir.

        Bilecik Belediye Başkanlığınca, İnşaatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 13/05/2016 tarih ve 398660970 sayılı yazısında belirtildiği üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29/3. maddesine göre ruhsatlandırıldığı bildirilmiş olmakla birlikte inşaat alanındaki artışın sebebi açıklanmamıştır.

        Gelinen süreçte yapım, işletim ve geri devir modeline göre kiralama ihalesine konu edilen taşınmazla ilgili olarak 1.260 m2 inşaat alanlı Yapı Kullanma izin belgesinin hazır olduğu ve İl Özel İdaresince Onaylanması halinde ruhsatın düzenleneceği, Bilecik Belediye Başkanlığının 02/11/2016 tarih ve 4599 sayılı yazılarıyla bildirilmiştir.

        İl Genel Meclisinin 14/11/2014 tarih ve 2014/194 sayılı kararı ile, yıkım kararı bulunan ve atıl durumda bekleyen eski Vali Konağı ve arsasının gelir getirici unsur olarak değerlendirmek amacıyla, halka açık yeme, içme, eğlenme ve dinlenme merkezi olarak yapım işletim ve geri devir modeliyle kiraya verilen taşınmazın sözleşmesinde öngörülen 300 m2 ve iki katı geçmemek üzere inşaat yapma hakkına aykırı olarak, Bilecik Belediyesince imar mevzuatına uygun bulunup 1.260 m2 ve iki buçuk kat olarak inşaat ruhsatına bağlanan taşınmazın kiracılık ilişkisinin sürdürülüp sürdürülemeyeceği hususunda tereddüde düşülmüştür.

        Makamınızca uygun bulunması halinde, halen aylık 17.950,00-TL olmak üzere yıllık toplamda 215.400,00-TL kira getirisi olan ve sözleşme tarihinden itibaren yedi yıl sonra İdareye kalacak olan tesis, 300 m2 ve iki kat yerine, sözleşmeye aykırı fakat istenilenden daha büyük miktarda 1.260 m2 ve iki buçuk kat kullanım alanlı olarak inşa edilmesi sebebiyle kamu yararı veya zararı oluşup, oluşmayacağı, sözleşmenin feshi halinde yaşanacak hukuki süreçte İdarenin menfaatlerine olumlu veya olumsuz etkileri açısından yaşanan tereddüttün bertarafı için, İl Özel İdaresinin gelir getirici faaliyetlerinden olan ve İl Genel Meclisimizce öngörülen yapım, işletim ve geri devir modelinin aynı sözleşme kapsamında devam ettirilip ettirilmeyeceği hususlarının görüşülüp karar verilmek üzere evrakın İl Genel Meclisine havalesini arz ederim.             

Kaynak:Mücahid ERDAL

Bu haber toplam 3233 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
10 Yorum