ŞADİ  ERDAL

ŞADİ ERDAL

KABADAYILAR İLİMİZDE

KABADAYILAR İLİMİZDE

 

Önceki yazımda “Vatandaşı Bezdirmeyin” başlıklı yazıma iki yerden cevap geldi. Birincisi Ankara' dan mail ile gelen yazıda “Yazınızı internetten okuduk. Siz Başbakan'ın 31.7.2009-27305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 2009/15169 karar sayılı Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” ten haberiniz yok herhalde. Size yönetmeliğin aslını gönderiyorum, lütfen okuyun.” deniyor. İkinci olarakta ilimizden bir memur yönetmeliği getirdi bana “Bu yönetmeliğe uyulsa sizin böyle yazılarınıza hiç lüzum kalmaz” dedi.

Başbakan'ın evvelce yönetmelikteki gibi konuştuklarını dinlemiştim ama kamu kurumunda çalışmağımdan resmi kurumlara bu yönetmeliğin gönderildiğinden haberim olmadı.

Yönetmeliği okuduktan sonra Ankara'dan bana internet üzerinden ulaşan kuruma cevaben “Sayenizde Başbakan'ın resmi kurumlara gönderdiği yönetmelikten haberim oldu, teşekkür ederim. Siz beni aydınlattınız, bende sizleri bilgilendireyim., ilimizde resmi kurumların böyle bir yönetmelikten haberi yok. Çünkü uygulama eski taş eski hamam usulü devam ediyor. Ya yönetmelik tapu sicil ve Nüfus İl Müdürlükleri haricine gönderilmedi veya “kim takar yönetmeliği” kabadayılığı” dedim.

Yönetmelik 14 maddeden ibaret uygulansa varya vatandaş ve birçok resmi kurum zaman kaybından ve külfetten kurtulur.

Önce yönetmeliğin tamamını yayınlayalım. “ KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUN DA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması

MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

(2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir.

(3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit eder. Taşra teşkilatı, tespit edilen birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare amirine bildirir.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması

MADDE 4 – (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.

(2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.

Vatandaşın bilgilendirilmesi

MADDE 5 – (1) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla idare, sunduğu hizmetlere ilişkin bilgileri ve mevzuatı, basılı ya da elektronik ortamda duyurur.

(2) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin envanterini ek-1’e göre oluşturarak kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlar.

Hizmet standartları oluşturma

MADDE 6 – (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.

Özürlülerle ilgili tedbirler

MADDE 7 – (1) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır.

Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:

a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.

b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.

c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.

ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.

f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.

g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez.

ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.

Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması

MADDE 9 – (1) İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Başvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuruları esnasında, ödemek zorunda oldukları malî yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilir.

Kurum içi ve kurum dışı yazışma

MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç beş gün, bilgi ve görüş taleplerini ise en geç onbeş gün içinde yerine getirir. İdare, bilgi ve görüş yazıları için onbeş günü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. Bu yazışmalar elektronik ortamda da yapılabilir.

Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması

MADDE 12 – (1) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvuru incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlatılır. Talebi hâlinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir. Sonradan tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.

(2) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılır.

(3) Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi gösterilir.

Yönetmeliğe uyum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdareler, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Gördüğünüz gibi daha 1.maddede “.....Vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf kamu yönetimi........” 3. maddede ise “... başvuru ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe olması......” talimatını veriyor. Bu yönetmeliğe göre vatandaşa onu getir bunu götür diyerek kapı dolaştırmak yasak. Ayrıca vatandaş beyanı esas alınmalı denmesine rağmen vatandaş hiçe sayılmalı anlayışı devam ediyor.

İdari hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden hizmet vermesi istenmişken, bağlı olduğumuz Bölge Müdürlüklerinin şubesi olmayanlar var.

4.maddede e-Devlet sistemiyle vatandaşla iletişim hizmeti verilmesi istenmesine rağmen halen aynı il müdürlüğünde ki şube müdürleri bile vatandaştan kendi dairesi ile ilgili evrağı vatandaşa getirtiyor.

8.maddedeki 9 şıktan kaçı yerinde uygulanıyor.

Sayın Başbakan R. Tayip Erdoğan'ın bu talimatının ilimizdeki resmi kurumlarının dörtte üçünde kale alınmadığını görüyorum. Başta milletvekili Poyraz'a ve il makamına soruyorum, bu yönetmeliğin uygulandığını mı sanıyorsunuz yoksa “Böyle yönetmelik mi olur” diye düşünüyorsunuz?

 

 

Taşı Gediğine

Ecevit'in ölümünün 5.yıldönümünde CHP anma toplantısı düzenledi, konuşmacı olarak Demirel'i davet etti.

Tören'e Ecevit'in hayat arkadaşı Rahşan Hanım katılmadı. Bir zamanların iki kavgacı siyasi lideri, biri onu konuşarak yadediyor.

Bu durumu ancak Demirel'in sözleri ile ifade edebiliriz.

Demirel “Demokrasilerde çare tükenmez”

“Dün dündür, bugün bugündür”

“Sap döner, keser döner”

Hem de döndü,

 

 

Taşı Gediğine

Doğan gurubunun köşe yazarı gazetecisi Hakkı Devrim, Hz. Peygamberimiz için “Kabile Şefi”, Kur'an-ı Kerim için “Muhammed'in Sözleri” demiş.

Adam zaten aile içinde devrimini yapmış. Kaynanası Hristiyan, oğlu mason locasının üyesi diğer oğlu da meşhur Sabataistlerin okulundan mezunmuş.

Bu adam maarif vekilliğinin 12.6.1932 tarih ve 11 sayılı kararı ile basılmış olan tarih kitabında “Kur'an nedir” bölümünde “....Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir....” dahasınıda okudu da bu hale geldi.

Yani soyadına uygun erişmiş.

 

Bu yazı toplam 1064 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
ŞADİ ERDAL Arşivi
SON YAZILAR